• Home
 • News
 • Jamita Evangelium, Minggu I Dung Trinitatis, 3 Juni 2018 Pangungkapon 16: 1-7, "Hagogoon ni Huaso ni Debata di Portibion"
KSP Makmur Mandiri
Jumat, 01 Juni 2018 06:54:00

Jamita Evangelium, Minggu I Dung Trinitatis, 3 Juni 2018 Pangungkapon 16: 1-7, "Hagogoon ni Huaso ni Debata di Portibion"

BAGIKAN:
Ist
Pdt Dr Robinson Butarbutar
Oleh: Pdt Dr. Robinson Butarbutar

Di angka Minggu dung Trinitatis, ia tinuju ni angka hatani Debata na marsaringar disi i ma patoguhon angka sitangihon jamita asa marsihohot manghaporseai Debata. Disosoi do hita di angka Minggu i asa sai tangi di angka soar ani Debata na marsaringar di tongatonga ni ngolu nang humaliangta. Hata ni Debata na mamangkulingi hita disi dienet sian angka hata nang ulaon ni Tuhanta Jesus, songon i nang sian angka panindangion ni si Musa, dohot sian angka Panurirang. 

Soara ni Debata i marsaringar di angka na mansai ringkot di hangoluan ni jolma, i ma na mardomu tu hatigoran dohot uhum, songon i nang di ngolu ni jolma na digohi holong. 
Di minggu Dung Trinitatis sadarion disosoi hita asa manghaporseai na nang di tingkinta nuaeng  on, jonokkon ni ujung ni dekade paduahon abad 21 on, Marhagogoon na sun timbul do huaso ni Debata Tumimbul i di portibion. Marhagogoon do Ibana manghajongjonghon dohot mangondihon hatigoran nang uhum na tigor di tongatonga ni hajolmaon. 

Diondihon Ibana do ngolu na maruhum na marojahan tu lomo ni rohaNa dohot na pangoluhon hajolmaon. Ringkot taauhon i ala lam miduk do torop ni angka jolma na lam so mangauhon hatimbulon ni huaso ni Debata di portibion be. Lam miduk ala sangombas lam dipangasahon jolma i do parbinotoanna laho manggohi angka na ringkot di ngoluna marsasahalak, marsasapunguan nang marsabangso, alai sangombas nari ala so porsea be nasida di haadongon ni Debata dohot di ulaon ni Debata tigor mangondihon angka na tigor di portibion.

Di angka inganan manang negara na naung so gomos be manghaposi hagogoon ni Debata di portibion martambatamba do torop ni donganta jolma na so manghaporseai haadongon ni Debata be, lam ma hagogoonNa mangondihon hatigoran dohot uhum na tigor. Masa i ndang holan di angka negara-negara na manghaposi sekularisme manang komunisme, alai dohot do nang di angka negara-negara na so haru togu situtu dope sistim demokratisasina. Di angka negara na so demokratis i alai bahat pendudukna mandok dirina parugamo ndang marhabiaran be jolma i mangulahon angka na maralo tu lomo ni rohaNa, ai dihaposi na so tarbahen Debata be nuaeng on patupa uhum tu ngolu nasida na so tigor. Asal ma boi ndang didapot uhum negara nasida, ninna rohanasida. 

Di tongatonga ni angka na metmet jala na so mardihadiha pe, i ma angka na ginosagosa ni angka na patupahon ulaula na so uhum dohot na maralo tu lomo ni roha ni Debata, lam torop do na so haru porsea be di hagogoon ni Debata na manguhum angka na manggosagosa nasida ndang di tingki dung mate, alai di ngolu nuaeng. Diida nasida, sai boi dope manghaliangi uhum na adong di angka negara-negara I angka na manusai ngolu nasida i. Sai tong mardohar nasida parjahat i.

Laho patoguhonn haporseaon di haadongon hadirion ni Debata dohot hagogoon na timbul ni Debata di portibion, dienet ma gabe jamita na sian na sinurat ni sahalak na ro siang punguan ni angka panurirang parpudi, i ma si Johannes na manurathon surat Pangungkapon, i ma na manurathon na niida dohot na binegena sian Birubiru ni Debata na naung manaon alai nunga marharajaon di habangsa ni Debata di banua ginjang, sian Ibana na holan sasadasa umboto angka na so boi botoon ni manang ise. Dienet jamitanta di minggu I Dung Trinitatis on sian sada pangungkapon  pinabotohon ni parbanua ginjang, angka surusuruan, na impolana mangalehon barita taringot tu angka ulaon ni Debata na tongon pinatupaNa dohot na naeng patupaonNa. UlaonNa i ndang holan patupahon na uli tu angka na satia manaon parungkilon bolon pinatupa ni Kaisar Domitianus tu angka na satia mangongku Jesus Kristus songon Tuhan jala na so olo manomba debata ganaganaan (jaha: Kultus Patung Kaisar, i ma Patung Kaisar Domitianus) - alai siala ni i bahat na ingkon agoan hosa, ai hangoluan na saleleng ni lelengna di jolo ni habangsa ni Debata dohot Birubiru i do di nasida. Alai dohot do ulaonNa i tu angka na unduk manomba Patung Kaisar Domitianus i ala mabiar mida huasona, songon i nang angka na mamaksa nasida manomba Patung Kaisar Domitianus i,  i ma uhum tu nasida. UlaonNa i dohot do manguhum angka na patupa na jahat tu na satia manulak manomba debata ganaganaan i.

Molo tajahai bindu 12 tu 16, dipataridahon do disi dua na masa niida jala binege ni panurirang Johannes i. Naparjolo, i ma na pinatupa ni Naga dohot Binatang na martanduk na ruar sian laut (Bindu 12: 1-13:10). Dilehon Naga i do huaso na gogo situtu tu Binatang na martanduk i, na mambahen angka na metmet nang na magodang, na mora nang na pogos, anak mata nang hatoban mambahen partinandaan tu tangan nasida siamun dohot tu pardompahan nasida (13: 16) ala pamateonna do nasida molo ndang patupaon nasida songon i. 

Alai napaduahon, dipaboa panurirang Johannes i do tong na niidana na binahen ni Debata maralohon angka na pinatupa ni Binatang na martanduk i. Ia ma na sinurathonna mamungka bindu 14 sahat tu bindu 16. 
Ndang so boti Debata. Ndang. Mangula do Ibana, pajongjonghon hatigoran dohot uhum. Isarana, di bindu 14:1-6 diida panurirang Johannes di Dolok Sion 144.000 halak na mangihuthon Birubiru i, angka na tartobus, angka na so jumpang gabus di pamangan nasida, na so lindang.  Dung i disoarahon ibana ma hadadabu ni Babel na balga, na mangihuthon angka na bisuk i ma ibukota Romawi, Roma i (14: 8). Jala diuhum ma na sumomba binatang na martanduk i dohot rimas ni Debata. Didok taonon nasida ma haporsuhon na ro di salelengna  (14: 9-11), alai na mate di bagasan Tuhan i martua (14: 13).  Laos mamungka bindu 14: 14-20, jala diuduti sian bindu 15:5-16:21 dipaungkap ma uhum nidabu ni Debata tu  angka na manomba binatang na martanduk i pinabotohon ni angka surusuruan na ruar sian bagas joro. 

Di bindu 16: 1-21 adong pitu uhum nidabu ni Debata i. Dipamasa rimas ni Debata i tu angka marragam inganan  di hasiangan on. Tuk ma  tolu sian na pitu rimas i na dienet gabe jamitanta di 16: 1-7, i ma tu tano (16: 2): I ma baro na roa jala na jahat tu jolma; tu laut: Na gabe mudar songon mudar ni na mate na pamatehon nasa na marhosa di laut (16:3); dohot  tu angka batang aek dohot tu angka mual aek: na gabe mudar (16:4).

Marhite i ma tardok sada soara ni surusuran na sahat tu sipareon ni panurirang Johannes ma sada panindangion taringot tu hatigoron ni panguhuman ni Debata: "Na tigor do Ho, na mangolu nuaeng nang na jolo, na badia do Ho, ala songon i panguhumonMu" maradophon angka na padurushon mudar ni angka na badia (16:5).  Gabe mudar na nidurushon nasida i do mudar na diusehon Debata tu tolu inganan i. "Olo, ale Tuhan Debata, sigomgom saluhutnal sintong jala na  tigor do angka uhumMu" (16: 6-7).

Asa ndang apala hata bagabaga na naeng patupaon ni Debata ma uhum tu angka na padurushon mudar ni angka na badia i ianggo na niida ni panurirang Johannes i. Alai na niidana i ma hamamasa ni uhum i do, i ma haboborhat ni surusuruan na parjolo, paduahon, patoluhon (16: 2-4) dohot paopathon sahat tu na papituhon i do (16: 8-21) mangusehon rimas ni Debata. Uhum na tigor na tongon dipadalan Debata marhite angka surusuruan i do na niidana, ndang uhum na naeng patupaon ni Debata. I do pangungkapon niida dohot pinatolhas ni si Johannes panurat ni Pangungkapon i do pinatuduna.
Ala ni i, laos ulaon ni Debata patupahon uhumNa na tigor maradophon angka na marsomba tu debata ganaganaan i, i ma tu Patung Kaisar Domitianus, dohot tu na mandurushon mudar ni na so unduk manomba patung Kaisar Domitianus, i ma angka na manongtong manomba Jesus Kristus Birubiru ni Debata na mate humophop pardosa na manghaporseai Ibana i do na binarithon ni si Johannes di Pang 16: 2-4 i. Hatigoran ni uhum ni Debata do na binegena sian langgatan ni Debata di banua ginjang i. 

Boi patupaonNa i ala ni hagogoon ni huasoNa do.
Laos i do binaritahon ni Pangungkapon 16: 1-7 i tu hita di minggu Dung Trinitatis on. 
Molo sanga do hita ndang be manghaporseai na tigor do uhum ni Debata manguhum angka na manomba ganaganaan dohot na patupahon angka na so uhum tu angka na mangihuthon Jesus, ba ingkon  solsolanta ma dirinta di jolo ni Debata, jala tapungka ma mangulahi manghaposi hagogoon na timbul ni huaso ni Debata nuaeng di portibion nang di ngolunta, ndang holan manghaposi huasoNa na tumibul laho mangondihon hita dohot manguhum angka na manusai ngolunta, alai dohot ma nang na manarihon ngolunta di portibion, mandongani hita patupahon nagka na denggan mangurupi hajolmaon di partingkianta nuaeng. 

Unang ganggu hita. Unang mabiar hita.  Molo ndang dope sanga marpangkurangi haporseaon dohot pos ni rohanta di hagogoon na timbul ni huaso ni Debata mangondihon angka na mangoloi Ibana, dohot dohot di hatigoranNa  manguhum angka na mangalo Ibana dohot na manusai ngolunta, tapuji ma Tuhanta na patauhon hita tongtong manghaposi hagogoonNa di ngolunta on, di ulaonta songon angka anak dohot boruNa patupahon na uli dohot na denggan di tongatonga ni keluarganta, masyarakatta dohot bangsonta. 

Tauduti ma manghaposi hagogoonNa dohot ulaonNa patupahon uhum na tigor di hasiangan on. Tatogihon ma di bagasan halambohon nang angka na pinasahat ni Debata tu hita sihaholongonta, asa olo nasida marpos ni roha tu Hagogoon ni huaso ni Debata di portibion, di ulaon ni huriaNa, nang di angka anak bangsa di Indonesia nang di duru ni Indonesia na marsitutu membangun Indonesia Raya on asa lam tigor, mardohar nang gok dame.

I ma na tabaritahon tu angka anak dohot boru ni hurianta na naung paujunghon angka parsiajaranna di angka perguruan tinggi asa tongtong dipangasahon nasida hagogoon ni Debata di na mangalului angka ulaon bahen dalan ni ngolungolu nasida, manang patupa angka ulaon tu  diri nasida dohot tu angka na mangalului ulaon nasida. I ma nang tasunggulhon dohot tapodahon tu angka ianakkonta naung paujungkon parsingkolaanna di tirket SD, SMP dohot SMU nang SMK, laho manguduti parsiajarannasida muse, asa hagogoon na tumimbul ni huaso ni Debata na tumimbol i pangasahononnasida di na mangalului dohot manuhori parbinotoan na ringkot di nasida, asa boi nasida aktif parsidohot membangun bangsonta i. Unang baliksa gabe  dipangasahon nasida angka dalan na maralo tu lomo ni rohaNa dohot na mangasahon angka debata sileban dohot angka tondi na maralo to Tondi ni Tuhanta.

I ma nang tabaritahon tu, manang na ingkon auhonon ni, angka hita na manongtong mangalului angka dalan na imbaru manang na innovatif, kreatif di na patupahon angka usaha sian na metmet sahat tu na balga dohot na mansai balga situtu pe tahe. Ndang tarpangashon hita hagogoon ni  hapistaran na taguruhon i sambing mangadopi angka partingkian na mansai hatop mubauba i nuaeng nang sogot. Tarpangsahon hita do hagogoon, habisuhon dohot hatigoran ni uhum ni Debata di angka pargulmiton ni angka usahanta, ai na sai martua do hita. 

Ai gari mangadopi angka na manusai ngolunta ala satia hita mangihuthon Kristus Jesus i marhagogoon do Debata mangula nuaeng - na boi idaon ni mata ni haporseaonta dohot na so tarbahen hita marnidasa -, ba lam ma di na mangalului angka na ringkot di ngolunta nuaeng dohot di angka perjuangan-perjuanganta patupahon na denggan tu donganta jolma dohot tu angka donganta na tinompaNa na asing. Tangi ma hita marnida angka soar ani Debata di ngolu nang humaliangta na manindangi tu hagogoon ni Debata.
Pematangsiantar, 1 Juni 2018(*)

  BeritaTerkait
 • Jamita Evangelium 23 Juni 2019, I Dung Trinitatis: Ngolu na marhabadiaon di jolo ni Debata (Pang 22: 12-17)

  2 tahun lalu

  Oleh: Pdt Dr. Robinson Butarbutar Parsameanta, STT-HKBP (0812-62472015)Hamu angka dongan,Di Minggu Parjolo Dung Trinitatis sadarion, di na tapabagas panandaionta di Hadirion, Ulaon nang Lomo ni Roha n

 • Jamita Evangelium, 28 Oktober 2018 (90 tahun Sumpah Pemuda) Minggu XXII Dung Trinitatis "Huria Mangulahon Ulaon Parasinirohaon" (Jesaya 58: 4-12)

  3 tahun lalu

  Sian Parsameanta: Pdt Dr Robinson ButarbutarUlaon parasinirohaon solhot do i tu hajolmaon. Molo taida angka donganta jolma mian manang mangolu di bagasan sada kondisi ni ngolu na tung maol situtu, mad

 • Jamita Evangelium, 4 Nopember 2018 Minggu XXIII Dung Trinitatis 2 Tim 1: 6-14 "Paratarata ma Silehonlehon ni Debata na Sahat tu Ho"

  3 tahun lalu

  Sian Parsameanta, STT-HKBP, Pdt Dr. Robinson ButarbutarDung manjonok marumur dua ribu taon pardalanan ni huria ni pinajongjong ni Jesus Kristus di portibion marhite ulaon ni TondiNa Tondi Porbadia di

 • Jamita Evangelium, 25 Nopember 2018, Minggu Ujung Taon Parhuriaon, Daniel 7: 9-14: Harajaon ni Debata Na Manongtong

  3 tahun lalu

  Oleh: Pdt Dr Robinson ButarbutarDi bagasan lobi dua taon parpudion sahat do tu ganup hita barita masa na mangihut on: Tongon marusaha do angka bangso na balga jala na gogo manggulut huaso na tumimbo d

 • Jamita Evangelium, Minggu Misericordias Domini 15 April 2018: "Mangolu di bagasan Asi ni roha ni Debata"(Mika 7: 14-20)

  3 tahun lalu

  Oleh: Pdt. Dr. Robinson Butarbutar, sian Parsameanta, STT-HKBP Pematangsiantar.1.Dung songon i tangkas jala bagas di ari Minggu na salpu di panghulingi hata ni Tuhan Jesus Kristus ganup siseanNa mamun

 •   komentar Pembaca
  Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb