• Home
 • Agama
 • Jamita Minggu Estomihi, 23 Pebruari 2020 "Jahowa Partanobatoanku" (Psalmen 31: 1-9)
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 22 Februari 2020 19:44:00

Jamita Minggu Estomihi, 23 Pebruari 2020 "Jahowa Partanobatoanku" (Psalmen 31: 1-9)

BAGIKAN:
Ist
Pdt Dr Robinson Butarbutar
Oleh: Pdt Dr. Robinson Butarbutar, sian Parsameanta, STT-HKBP Pematangsiantar

Hamu angka dongan angka na porsea di ulaon ni Debata di tongatonga ni ngolunta. 
Sian na mamungka di bortian ni dainang sahat tu parmondingta sai adong do na taparsinta manang na tatuju di ngolunta on, angka na uli na denggan tu donganta jolma, mamungka sian donganta saripe sahat tu angka donganta jolma di duru ni keluarganta. Jala, di partingkianta nuaeng, boi do marragam rumang ni na tatuju i. Jala marragam dalan na taboto dohot natapatupa mandungdungsa. Adong do i marhite angka parsingkolaan manang pendidikan na timbo dohot na denggan. Adong marhite angka pelatihan-pelatihan. Adong tong ndang pola ingkon marhite pendidikan na mansai timbo. Tuk ma adong hatauon na mendasar. Di ginjang ni i pengalaman ma na mangajari sasahalak. Pengalaman beha mangula di ulaon na marragam i. Pengalaman di hatauon mamangke modal na adong.

Sude angka sintasintanta na marragam i dohot angka dalan na tapangke laho mandungdung sintasintanta di ngolu on ndang adong i na so mardonganhon tantangan.  Hatauonta mangadopi tantangan i do anak hinsu ni pintu tu pandungdungon ni sintasinta i. Didok angka na bisuk nuaeng, beha manguba tantangan gabe kesempatan, peluang na denggan pangkeon i do na mansai ringkot siparsiajaranta sian tingki tu tingki sadenggandengganna.

Ndang sude tantangan i, tarlumobi di dunia kerja dohot di dunia kompetisi  na boi taboto jala taida marhite simalolongta sandiri. Ndang sude tantangan i boi taboto marhite ilmu teknologi radar na tung mansai timbo situtu  pe tahe. Adong do angka tantangan i na pinatupa ni halak di jala sian habunian, na so tarsura hita.  Tung adong pe angka sijaga hita, isara angka Satpam, pengawal, manang Kopassus, manang CCTV, sai adong do dalan ni angka na maralohon hita laho mambahen na so suman tu hita, atik pe tigor do ngolu nang parangenta. Di angka situasi na songon i, beha do bahenonta? Tarlumobi di angka na porsea di hagogoon ni Debata, boi do tahaposi Ibana manjagahon ngolunta on, adong manang ndang adong na tapatupa manjagahon dirinta sandiri marhite angka sijaga marrumang jolma dohot sijaga marrumang masin, ilmu computer nang robot pe tahe? 
Parpsalmen 31 i mansai togu do haporseaonNa di hagogoon ni Debata manjagai ibana maradophon angka na manghasogohon dohot na marmusu dompak ibana. Mansai bahat dibahennasida laho manaluhon ibana. Jala ala ni i di bagasan sada situasi na mansai berbahaya tu ngoluna do ngolu ni parPsalmen i. Ala ni i ma ingkon borhat ibana tu bagas joro ni Debata di duluk Sion, di Jerusalem, mangido pangondianon sian Debata. Dia ma angka na dipatupa angka na mangkapi manusai ngolu ni Parpsalmen i?  

Parjolo, songon na andar di ayat 10, 11, 13 tangkas ma na ia ngoluna tongon di bagasan hagaleon jala sande manang targogot do: "Ai hagogotan do ahu, pola do lotop matangku binahen ni haarsahon, maras do rohangku dohot dagingku"; "Ai nunga suda ngolungku dibahen hamarason, suda do angka taonku dibahen anggukangguk, merus do gogongku dibahen dosangki, jala ndang mangalo be holiholingku"; "Nunga tung lupa ahu sian roha, songon halak na maate, sobokkon ngarngar na ambolongan nama ahu."

Napaduahon, songon i ma situasi ni ngoluna sampe pola dipasiding angka donganna jolma ibana: "marsidingsiding be do angka donganku di balian" (ayat 12).

Napatoluhon, ndang holan i. Pola do dipatubutubu halak ma angka na roa maradophon ibana. Bahat angka pargabus taringot tu ibana (ay 19) dohot pandobo (ay 21).

Paopathon, pola do dipatupa angka na di humaliangna ndang holan angka husip, alai pola angka jorgong jala martuptup nasida laho mambuat hosana (ay 5,14). 

Palimahon, songon i ma hinajorbut ni angka i pola sahat ibana tu na pasahat tondina tu Debata (ayat 6) ai nunga di jolona hamatean ni pamatang.
Nuaeng pe, di na mandungdung sintasintanta marhite dalan na tigor, hape ro angka na di humaliangta mambahen angka sangkap dohot ulaon na so suman tu hita, manggugai hita mandungdung sintasintanta na uli, pola sampe tu na sahat tu na naeng mambuat hosanta songon niadopan ni parPsalmen i, dia ma na tapatupa? Na tar dos tu niadopan ni parPsalmen i taadopi do tong di ngolunta nuaeng, dia ma na tapatupa? Beha ma bahenonta mangadopi i. Tarpangasahon hita do hagogoon ni Debata? Tarbahen hita. I do na pinatuduhon ni parPsalmen 31 I di ayat 1-9 na gabe jamita di hita. Dia ma i?

Parjolo, marhaporusan tu Jahowa na so olo paurakhon ibana, gariada na tuk palua ibana sian angka i sude. Na rade paeleng pinggolna, na sigop palua ibana (ayat 2-3). 

Paduahon,  manghaposi jala mambahen Debata gabe dolok partanobatoanna, huta na gonting maradophon angka na manangkapi dohot patupa angka ulaon mambuat hosaNa (ayat 3-4), na tuk mananggali iban sian jorgong/tuptup/jerat.  

Patoluhon, pasahathon tondina tu tangan ni Jahowa, molo tung aha pe na masa, isara tulus sangkap ni angka na manangkapi na jat maradophon ibana i (ayat 6). 

Paopathon, hot marhaposan tu Jahowa, ndang manomba angka ganaganaan (ayat 7). 

Palimahon, marpos ni roha na di sada tingki bahenon ni Debata do ibana marolopolop ai idaonna do asi ni roha ni Debata na manatap hinadangolna (ayat 9).
Hamu angka dongan. Di partingkianta nuaeng, ndang holan na binahen ni jolma na adong di humaliangta na tuk mambahen humasusa ngolunta, ndang tardungdung hita sintasintanta, jala pola tuk mambuat hosanta, alai dohot do angka kejadian alam, nang angka virus na marragam i, dohot ma virus na manusai hahipasonta.  Di partingkian na songon i, dijouhon Debata tu hita di minggu Estomihi i asa maniru pos ni roha ni parPsalmen i di hatauon dohot hagogoon ni Debata gabe partano batoan di hita.  

Boasa ingkon dijou Debata hita nuaeng patupa i? Suraon do ala nunga ndang pos be rohanta tu hatauon ni Debata gabe partano batoan ni na porsea i di tingki on? Suraon do ala nunga padokdokhu na taadopi jala ndang taida hagogoon ni Debata i gabe partano batoanta? Nunga tu angka ganaganaan hita mangalualu, ganaganaan na robi (isara angka jimat, laho tu angka tempat-tempat kanker, laho tu Pusuk Buhit manjou angka tondi ni Daompung sundut parjolo sahat tu pasiahon, dna) hinaposan ni angka na so porsea di Debata, dohot angka ganaganaan naimbaru di partingkianta nuaeng, isara ganaganaan masin, teknologi robot, teknologi nano, teknologi CCTV dna na so hagoaron dison? Molo parPsalmen i, nunga sahat ibana tu na pasahat tondina tu Debata. Ianggo gabe manomba ganaganaan ndang olo ibana. Nunga sahat ibana tu pangantusion na Debata do partanobatoanna atik pe ndang migor diida ibana partanobatonNa i palua ibana sian tangan ni angka musuna. Sai pos tongtong rohana na asian ni Debata do ibana gabe tuk marolopolop.

Asa, mansai bagas do sangkap ni hurianta tu hita ruas ni HKBP di tingkion umbahen dibahen gabe ojahan ni jamita di minggu estomihi sadarion sada panindangion ni parPsalmen na borhat tu dolok habadiaon di Sion, tu bagas joroNa, laho patolhashon panindangionNa marhite tangiang na Debata Jahowa do Partano batoanNa. Bahat do panindangion na songon i na pinatupa ni angka na porsea di Debata Sitolusada i sian tingki tu tingki. Dohot ma nian ruas nang pangula ni HKBP di partingkianta sinuaeng hot marhaposan tu Ibana. Manulak pangunjunan gabe manomba ganaganaan mangido pangurupion tu nasida. Suraon do nunga adong manang bahat ruasta na, ala ni parungkilonna na mansai balga, gabe mangalualu tu ganaganaan i?(*)
  BeritaTerkait
 • Jamita Evangelium  Minggu Invokavit, 1 Maret 2020: "Molo Joujou Ahu, Dialusi Ho do Ahu"

  tahun lalu

  Oleh: Dr Robinson Butarbutar, STT HKBP  Di Minggu Invokavit dijou Debata do hita marhite hataNa asa lam porsea jala pos rohanta na molo joujou hita tu Ibana sai na alusanna do hita. Haporsea

 • Jamita Minggu I Dung Epiphanias, 10 Januari 2021: "Pasangap ma Debata di Bagasan Habadiaon (Psalmen 29: 1-19)"

  7 bulan lalu

  Pinatolhas ni E0phorus HKBP Pdt Dr R.ButarbutarI. Pamonai1. Hamu angka ruas dohot parhalado ni HKBP na pinarbadiaan ni Debata Sitolusada. Tabe ma di hamu saluhutna sian sude uluan ni hurianta  pe

 • Jamita Evangelium, Minggu XV Dung Trinitatis 24 September 2017: Psalmen 145: 1-8 "Tung So Tardodo do Hatimbulon ni Jahowa"

  4 tahun lalu

  Oleh: Pdt Dr. Robinson Butarbutar, STT HKBPMolo tatatap sian satelit sipitu koma onom milliar jolma na margulmit di portibion, sian angka huta na metmet situtu sahat tu angka kota na balga situtu, di

 • Jamita Evangelium Minggu XVII Dung Trinitatis 8 Oktober 2017, Jesaya 5: 1-7 "Parbuehon ma na denggan."

  4 tahun lalu

  Oleh: Pdt Dr. Robinson Butarbutar, Dosen STT-HKBP, 081262472015.1. Adong do opat panurirang na di panurirangonnasida na manggombarhon bangso ni Debata i , Juda, songon hau anggur na, ala so marparbueh

 • Hata i do hangoluan (Poda 4: 18-27)

  2 tahun lalu

  Oleh: Pdt Dr. Robinson Butarbutar Parsameanta di STT-HKBP, HP/WA 0812-62472015Di Minggu Invocavit ditogihon do hita angka ruas ni huria asa lam manghaposi na, molo joujou hita tu Debata, sai alus

 •   komentar Pembaca
  Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb