• Home
 • Agama
 • Jamita Evangelium, Minggu Misericordias Domini 15 April 2018: "Mangolu di bagasan Asi ni roha ni Debata"(Mika 7: 14-20)
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 14 April 2018 16:23:00

Jamita Evangelium, Minggu Misericordias Domini 15 April 2018: "Mangolu di bagasan Asi ni roha ni Debata"(Mika 7: 14-20)

BAGIKAN:
Ist
Pdt Dr Robinson Butarbutar
Oleh: Pdt. Dr. Robinson Butarbutar, sian Parsameanta, STT-HKBP Pematangsiantar.


1.Dung songon i tangkas jala bagas di ari Minggu na salpu di panghulingi hata ni Tuhan Jesus Kristus ganup siseanNa mamungka di taon 33 sahat tu nuaeng (Joh 21: 15-19), mamungka sian apostel Petrus sahat tu hita ganup na mangolu nuaeng asa taparmahani angka birubiru ni Debata na pinasahatNa tu hita di ngolu nang ulaonta songon dalanta manghaholongi Jesus, di Minggu Misericordias Domini sadarion songon na tarsurat di Mika 7: 14-20 dipaandar tu hita sada pengalaman ni panurirang parmahan, i ma Mika na dung pabotohon muruk ni Debata dohot sangkap uhum ni Debata sipatupaonNa tu bangsoNa Jehuda na gok dosa, mangudutisa dohot tangiang pangondianon asa parmahanon ni Debata nasida mamboan nasida tu jampalan na lomal, ndang ala Debata pargogo na tuk patupa halongangan do Ibana, alai ala Debata parasi roha do Ibana.    

2.Sasintongna, marhite na manjaha isi ni panurirangionna di bindu sada ayat 1 tu bindu 7: 1-3, boi dohonon ndang apala las roha ni panurirang Mika on marnida parange ni bangsoNa i. Ndang apala adong sihalashononhon ianggo parange ni angka uluan (angka bangsawan, angka malim nang panurirang) ni bangso i. Gariada muruk situtu do panurirang i dompak nasida, songon parmuruk ni Jahowa dompak bangsoNa di partingkian ni raja  Jotam, Ahas dohot Hiskia di Juda (1: 1). Boasa muruk? Ala, angka uluan nasida, isarana, patupahon na songon on: 

-"Angka inaina ni bangsongKu dionjar hamu do sian bagas hasoloannasida.." (2: 9).

-Hinajorbut ni Moralitas nasida nunga sahat  tu titik nadir: "Hamu angka na manghagigihon na denggan jala na mangapian di na roa .." (3: 2). Ida ma bagas ni hadadabu nasida sian parange di jolo ni Debata. 

-Na mangihut on dope na tong bagas:  "Girgir do tangannasida mangulahon na roa: Tole pangarajai mangigil silehonlehon, jala panguhum manjalo sisip, jala halak na bolon guru roharohana do manghuling, gabe marpiupiu hajahatan dibahen nasida" (7: 3). 

-Songon i bagas hadadabu nasida pola sampe songon on diida Debata Jahowa hadirion ni bangso i: "Nunga tung siap jolma na daulat sian tano on, jala ndang adong halak na tigor nanggo sada di tongatonga ni jolma. Tung saluhut nasida mangarop di mudar, sai masitaonan sambil do nasida be tu donganna" (7: 2). Hata 'nunga tung siap' nunga taantusi lapatan ni i. "Ai anak i paotootohon amana, boru i hehe dompak inana, parumaen dompak simatuana boru, musu ni baoa i, i ma angka halak donganna sajabu" (7:6). Ndang adong be holong di pardongansaripeon.  

-Songon i bagas nasida madabu pola songon on roha ni Debata nag ok muruk dohot uhum mida nasida: "Disi ma nasida joujou tu Jahowa, alai ndang alusanNa nasida, jala huphupanNa bohiNa maradophon nasida di tingki uju i, hombar tu pambahenan nasida angka na jahat i" (3:4).  "SiaphononHu ma dohot angka huta bolon ni tanom, jala gargaronHu nasa hutaM angka na gonting i "(4: 10). "Mangan pe ho, hape ndang butong, jala haraparonmu maringan di bagasan butuham, jala na niluahonmu laos so malua, jala pinaluam pasahatohHu do tu podang. Manabur pe ho ndang adong gotilonmu; mardege parbue ni jetun pe ho, hape ndang jadi miahanmu ho dohot miak nang mangilang parbue ni anggur ho,  ndang jadi inumonmu anggur i" (6: 14-15).

-Ndang hinata songon i roha ni Debata misa nasida, ai "angka na pauli Sion marhitehite mudar dohot Jerusalem marhitehite hageduhon" (3:10); "Alai gabe halongonan ma tano i ala ni pangisina, binahen ni parbue ni pambahennasida" (7:13). 

3.Ndang tarbahen hita mandok songon on taringot tu hamumuruk ni si Mika mida bangsoNa: "Ala soara ni Jahowa do i, holan na pasahathon do ianggo panurirang i, ndang dohot ibana muruk mida bangsoNa." Ai ganup na marnida na niida ni Debata taringot tu hadadabu ni jolma, ndang boi so boti tong. Ganup na manghilala muruk ni Debata dohot do muruk. Ndang holan songon ponot ni hauma na holan ulaula ni Debata panurirang Mika i. Dohot do ibana marsak jala muruk mida bangsoNa i. Bahat do angka naposo ni Debata na boi songon si Mika na mansai muruk mida dosa ni angka na pinasahat ni Debata tu ibana parmahanonna, manang mida masyarakatna pe tahe, isara masyarakat nag ok hajahaton, siala ndang adong demokrasi na togu dohot na mardemokrasi pe tahe, na mar-rakyat dohot uluan na boi dope mamangke demokrasi laho patupahon hajahaton na buni, na malua sian huaso ni uhum. Muruk do angka naposo ni Debata disi maradophon bangsona sandiri. Di tingki na salpu sahat tu nuaeng adong dope na songon i.

4.Alai na denggan di hadirion ni panurirang Mika i ma, gabe ibana do nuaeng mangadop tu jolo ni Debata, manangiangkon bangsoNa i tu joloNa. Na boi do ibana sasintongna mandok tu Debata, "Tole ma Debata Jahowa, siaphon ma nasida, ai ndang marnajora nasida na mardosa dompak Ho dohot dompak donganna bangso Juda. Sai diulakhon do sian tingki tu tingki. Nunga pinaingot alai ndang muba. Marisuang ngolungku saleleng on paingothon."  Alai ndang songon i harohaon jala partondion ni panurirang Mika on. Baliksa, di parungkilon partondionNa ditangiangkon ibana do bangsoNa i di jolo ni Debata, jala dipapos ibana rohana. 

Tolu arah do isi ni tangiangna di pangujungi ni panurirangionna i: Sada arah  tu Debata, sada nari paposhon bangsona,jala tong tu na manangihonsa. Tarida do i  di pamangkeon di hata, "Sai parmahani ma bangsoM
.Loas ma nasida (ay 14), Tung ise ma Debata songon Ho,"; "popoanNa do angka hajahatonta,  dohot "reonghonoNa do sude dosanasida i tu laut apala na umbagas."  Tujuanna: 

(i) Asa saut diparmahani Debata bangso i marhite batahiNa, patuduhononNa angka tanda halongangan, asi rohaNa, marpangulahi rohaNa mida dosa manang hajahaton nasida, sesaonNa dosa nasida so adong na tading, pola ingkon reongkononNa tu laut apala na umbagas, na so tupa mullop be muse); 

(ii)Asa pos roha ni bangsoNa di asi ni roha ni Debata na songon i, jala 

(iii) Asa na umboto tangiang ni dohot pambahenan ni Debata pasauthon tangiang ni panurirang Mika on boi tong mananda dohot mangauhon asi ni roha ni Debata na songon i di ngoluna. Siala ni i do dipillit tema ni jamita: "Mangolu di bagasan asi ni roha ni Debata."

5.Siala ni i, mansai ringkot do do tatiru keteladanan ni tangiang ni sahalak panurirang na muruk on alai na bagas ni rohana manghaholongi bangsona i marhite tangiangna, jala mamparsiajari isi ni tangiangna i, ai bagas do disi parbinotoan dohot pos ni roha na togu di asi ni roha ni Debata tu angka pardosa  di bangsoNa na jolo, nang nuaeng tu hita di partingkionta nuaeng, songon angka na porsea di asi ni roha ni Debata di ngolunta siganup ari, dohot songon angka parbarita na uli di asi ni roha ni Debata. 
Dia ma isi ni tangiang ni panurirang parmahan Mika on?
Parjolo,  asa  parmahanon ni Jahowa bangsoNa marhite batahiNa, asa loasanNa nasida manjampal di Basan, Gilead, dohot di tongatonga ni tombak Karmel.  Andul asing sian uhum na pinatolhas ni panurirang i, i ma bangso i 'mangan alai ndang butong' (6: 14-15), nuaeng molo Debata marhite batahiNa na marmahani nasida, gabe tarbahen nasida do dapotan jampalan na lomak di tolu inganan i (Basan, Gilead dohot Karmel) na tarbarita marduhut na lomak.  

Molo talapati on di hata ekonomi ni angka bangso di portibion, on ma na ginoaranna angka panurirang na taboto sai maminsang pardosa na patupa ketidakadilan ekonomi di portibion di tirket lokal, nasional, nang global, nuaeng gabe panurirang na mangula songon malim na manangiangkon kesejahteraan daion ni bangsoNa.  Na atik pe adong ketidakadilan i di tirkettirket i, dipangido asa diparmahani Debata bangsoNa.

Kesejahteraan on ndang apala ampit molo talapati songon kesejahteraan na pejek, holan kesejahteraan pardagingon dohot sinadongan sambing so ingkon mardonganhon hasonangan ni roha na tutu, manang kesejahteraan partondion manang psikologis so ingkon mardonganhon na ringkot di ngolu pardagingon di portibion. Ingkon kesejahteraan na singkop do ia isi ni tangiang ni angka panurirang na mangiangkon bangsoNa tu jolo ni Debata.

Paduahon, ia tangiang pangidoan parmahanion ni Debata i dipatogu ma marhite haporseaon na togu di hagogoon ni Debata patupahon pangidoanna i, laho padasiphon na ginoaranna Debata marmahani marhite batahiNa na gogo i, asa unang marmara manang sadihari na pinormahanNa i, alai asa sahat tu jampalan na lomak na mansai ringkot tu ngolu na sejahtera, ngolu na mardohar. I ma marhite na manghaporseai na hagogoon ni Debata di tingki na salpu di ngolu ni bangso i uju ruar sian Misir i do tong hagogoonNa na boi pamasaonna nuaeng tu bangsoNa bangso pardosa i. Dipaandar ibana ma di na naung dipamasa Debata Jahowa tu bangso i: 

(i)Gohon ni Debata do dia na naung diuarihon Ibana to ompu nasida si Abraham dohot si Jakob (7: 20). 

(ii) PataridahononNa ma tu nasida tanda halongangan songon na pinataridahonNa tu ompu nasida uju ruar sian Misir (ayat 15)

(iii) UhumonNa do angka bangso na mambahen susa ngolunasida. Songon na pinailaNa raja ni Misir, Firaun di topi Laut Rara i, songon i ma patupaonna tu angka bangso di humaliang ni bangso i di partingkian ni si Mika, i ma, dung diida nasida na pinamasa ni Debata tu nasida gabe 

(-) Murak ma nasida 

(-) AmpehenonNa tanganNa tu pamangannasida dohot pinggol nasida (ayat 16), 

(-) Dillaton nasida orbuk songon ulok na mangisiri di tano, jala 

(-) Angka hitir nasida rot u Debata ala ditanda hagogooNan, 

(-) angka bangso mabiar maradophon nasida (ayat 17).
Patoluhon, Debata na marpamuati do Debata na manjangkon tangiangNa i. Na siala ni asi ni rohaNa, ndang siala ni hatigoran ni bangso i, marpamuati mida dosa nasida (ayat 18), jala Debata na marroha marpamuati na mangareongkon dosa nasida tu laut apala na umbagas (ayat 19).

5.Ala tangiang na patoluhon i do na mangojahi isi ni tangiang na parjolo dohot na paduahon na di ginjang i umbahen na nunga gabe ojahan i dihangoluhon angka na porsea di Jesus Kristus mamungka sian partingkian ni apostel Paulus, na di angka suratna tu huria na di Galatia, Rom dohot di Philippi dohot di surat na asing mangondolhon ndang ala mangulahon uhum ni si Musa alai ala ni haporseaon di asi ni roha ni Debata do boi tigor jolma i di jolo ni Debata jala malua sian dosa nang hamatean. Sanga do on lintun di tongatonga ni huria mamungka abad paonomhon tarlumobi di abad pa15 tu 16-hon. Alai mamungka sian partingkian reformasi pinatupa ni Dr. Martin Luther dohot angka na sapingkiran dohot ibana diuduti angka ruas ni nang pangajari di angka huria protestan di sandok portibion on ma ojahan i, i ma holan ala ni asi ni roha ni Debata do malua jolma i. 

Dung songon i leleng dipatupa angka huria Lutheran angka panghation dohot huria Roma Katolik masa ma di taon 1999 sada kesepakatan di duansa taringot tu Doctrine of Justification, na impolana mandok sapingkiran do duansa taringot tu hatigoran di jolo ni Debata marhite asi ni roha. Laos i do na binaritahon ni angka parbarita na uli ni Jesus Kristus di sandok portibion. Siala ni i do, nang di Huria Kristen Batak Protestan nunga diendehon ojahan haporseaon na togu i di partangiangan nang parmingguon nasida, sian Buku Ende No 183, "Na Jumpang au", ayat 3: "On pe holan asi ni roha sipangasahononhon i; Sipujionhu do Jahowa dung ro na pamanathon i. Unduk huhut las rohangki, mamuji asi roha i, mamuji asi roha i."Ayat 4. :Ianggo i ndang taragohon baenon ni manang aha pe. Sai asiMi hupangasahon di tangianghu sasude. Mate pe ahu las rohangki, marningot asiasiMi, marningot asiasiMi. Gariada dung mate pe dihaporseai na naung taruli asi ni roha i do asi ni roha i. Ayat 5:"I pe ale Tuhan Jahowa, unang unsati asiMi. Boan ma au ale Jahowa dung mate au tu lambungMi. Tongtong las rohangki disi, mamuji asiasiMi, mamuji asiasiMi."

6.Ala ni i mansai ringkot do ganup ruas ni huria ni Kristus di portibion di minggu on dohot di ariari na naeng ro tongtong manjangkon, mangauhon dohot manghalashon panandaanNa di Debata parasi roha i di ngoluna. Laos dohot ma nang nasida, di angka panghataion dohot angka donganna jolma pabotohon asi ni roha ni Debata i, tarlumobi di na naung madabu nasida tu bagasan dosa, jala manolsoli di dosa nasida i. Soara ni panurirang Mika na, atik pe mansai muruk manoarahon hajahaton ni bangsoNa dohot sangkap ni Jahowa laho manguhum nasida mangido tu Debata asa parmahanonNa bangso pardosa i manogihon nasida marhite batahiNa tu jampalan na lomak, patuduhon gogoNa paluahon nasida ala Debata parasiroha do Ibana, na marroha marpamuati di angka dosa dohot hajahaton nasida, huhut tahe manesa dosa naung pinatupa nasida i salelengna. 

7.Laos i ma nian gabe tiruan di angka parjamita di angka inganan na marragam i, di jabu nang di huria dohot inganan parpunguan na asing, di panghataion na marragam i padohot panghataion pastoral, di telefon, surat biasa dohot surat elektronik, nang di komunikasi internet, asa unang holan marujung tu soara panurirangon na maminsang dohot pabotohon uhum ni Debata jamita nasida di langgatan nang di panghataion siganup ari, alai manoarahon i sude songon dalan laho manogihon nasida tu manghaporseai Debata na mar asi ni roha tu angka pardosa, songon na pinatupa ni  panurirang  Mika, na mangujungi soara panurirangionna nag ok muruk dohot uhum i dohot tangiang asa diparmahani Jahowa bangsoNa i, ndang holan ala tarbahen gogona do patupahon i, alai ala ni asi ni rohaNa do (7: 14-20).

8.Molo sanga do siihuthon Jesus dohot angka parjamitaNa madabu holan tu parjamitaon na marujung di muruk dohot sangkap uhum ni Debata, ndang sahat tu barita Debata na mangsii pardosa marhite asi ni rohaNa, nunga ingkon pangidoonNa tu Debata asa diasii Debata ibana di hahuranganna i. Alai tutu, dung i, unang be didatdati lalap mamaritahon barita na uli na so marojahan di jala marujung tu patandahon Debata parasi roha, na marroha marpamuati mida dosa nang hajataon ni bangsona nang ganup jolma di portibion. I do sada sian manang piga siala boasa ingkon adong huria ni Kristus di portibion, marsasapunguan nang marsadasada, i ma ulaulaNa mamaritahon asi ni rohaNa.(*)
  BeritaTerkait
 • Jamita Evangelium, Minggu Quasimodogeniti 8 April 2018: Parmahani Ma Birubiru ni Debata

  3 tahun lalu

  Oleh: Pdt Robinson Butarbutar, Sian Parsamenta, STT-HKBP.Dung hehe Jesus sian hamatean, andorang so manaek Ibana tu banua ginjang, andorang so ditonai Ibana angka siseanna laho tu sandok portibion mam

 • Jamita Evangelium, Minggu Jubilate, 22 April 2018: Marlas ni Roha di Bagasan Tuhan i (1 Tessalonik 2: 13-20)

  3 tahun lalu

  Oleh: Pdt Dr. Robinson Butarbutar, Sian Parsameanta, STT-HKBPJubilate = Marolopolop tu Debata Sandok Tanoon1.Molo tajaha surat 1 Tessalonika on sian bona sahat tu ujung, tangkas situtu do digurithon&n

 • Jamita Evangelium 11 Nopember 2018, Minggu XXXIV Dung Trinitatis : Mika 6: 6-8 Ulahon ma Uhum dohot Holong ni Roha di Habasaon

  2 tahun lalu

  Oleh: Pdt Dr. Robinson Butarbutar, Parsameanta, STT-HKBPDung dipanghulingi Debata Jahowa hita marhite hatana di minggu na salpu, uju i dipangido tu hita asa mangarataratai silehonlehonNa mardonganhon

 • Jamita Evangelium Minggu XXI Dung Trinitatis 5 Nopember 2017: Mika 3: 5-12 Pasombu Jahowa Paturehon Ngolum

  3 tahun lalu

  Oleh: Pdt Dr Robinson Butarbutar, Ketua Rapat Pendeta HKBPMansai urgen do jamita na dienet sian buku ni Panurirang Mika di tonga-tonga ni hajolmaon di tingki on, ndang marimbar di tonga-tonga ni huria

 • Jamita Evangelium, Minggu XXII Dung Trinitatis 12 November 2017, Turpuk: Mateus 25: 1-13 "Mangolu di Bagasan Habisuhon dohot Haporseaon"

  3 tahun lalu

  Oleh: Pdt Dr. Robinson Butarbutar, Parsameanta, STT-HKBP1.Panghataion ni Jesus dohot siseanna sandiri dung sidung mangula di bagas joro na di Jerusalem i do turpukta on (24: 1, 3), i maudut ni panurir

 •   komentar Pembaca
  Copyright © 2021 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb