• Home
 • Agama
 • Jamita Evangelium, 13 Januari 2019, Minggu I Dung Epiphanias "Debata Manogunogu/Mandongani BangsoNa" (2 Musa 33: 12-17)
KSP Makmur Mandiri
Sabtu, 12 Januari 2019 15:19:00

Jamita Evangelium, 13 Januari 2019, Minggu I Dung Epiphanias "Debata Manogunogu/Mandongani BangsoNa" (2 Musa 33: 12-17)

BAGIKAN:
Ist
Pdt Dr Robinson Butarbutar
Oleh: Pdt Dr. Robinson Butarbutar, Parsameanta, STT-HKBP. HP/WA 0812-62472015

Sada hata na dipangke rakyat Indonesia manggombarhon panghirimon ni rakyat idaonna patupaon ni angka pamarenta di sude tirket, jala hata on lam margurasa di era Reformasi, i ma mengayomi, na-molo tatangkasi di Kamus Bahasa Indonesia- marharoroan sian bona hata ayom, jala marlapatan, melindungi, memelihara, memayungi, menjaga. Jempek hata di hata Batak marlapatan mangondihon, marmudumudu, manajagahon.  Taarop do angka uluan ni bangsonta di ganup tirket mangondihon hita maralohon angka mara pinaro dohot pinamasa ni angka parjahat sian tongatonga ni bangsonta dohot sian duru ni bangsonta. Taarop do nasida mangondihon bangsonta sian mara na tubu sian angka bencana alam, marhite na tumibu manangkasi angka tudutudu na naeng ro manang na naeng masa bencana alam isara lalo dohot tsunami, gunung Meletus, dna. Jala taarop do tong nasida patupa angka ulaon na boi mangotapi angka bencana alam i, i ma manajagai angka hau di haranganta, manang mambahen dohot pajongjong uhum na mangorai halak mangambolongkon angka sampah pabrik, sampah hotel, nang sampah plastik tu angka sunge nang laut, songon i nang mangorai partani mamangke pupuk marlobian, unang tubu sahit na ro sian angka na tapangan. Ulaon pamarenta mengayomi sude rakyat, ndang holan na mora alai dohot na pogos, ndang holan na hipas, alai dohot do na marsahit, ndang holan na pistar alai dohot do na so pistar, angka rakyat na tinggal di duru ni hurungan, alai dohot do na tinggal di hurungan. Uluan manang pamarenta na denggan, i ma na patupahon panghirimon ni natorop tu nasida, i ma ulaon mengayomi, mangondihon.

Angka uluan ni angka perusahan na marragam i pe, sian na metmet sahat tu na umbalga, i do diarop angka na mangula di angka perusahaan i, mamastihon na marhite na maruntung denggan perusahaan i tarbahen nasida do mangolu denggan. Siala ni i do umbahen na sai dilului angka uluan ni perusahaan i, na ginoaran angka CEO i, angka dalan beha asa martahan, martumbur jala maruntung angka perusahaan i, unang tutup siala ndang tuk be mangolu di tongatonga ni partingkian na masijoloan. 

Ulaon ni uluan na songon i do, i ma na mengayomi, na mangondihon, na pinatupa ni si Musa, sada uluan ni sada bangso na tongon tubu dung malua sian parhatobanon ala ni asi ni roha ni Debata, alai na naung madabu to bagasan dosa manomba debata ganaganaan jala siala ni i mangadopi sada ancaman na balga situtu, i ma agohonon manang ripasonon ni Debata Jahowa sian bohi ni portibion. Didok Debata Jahowa tu si Musa songon on: 
"Nuaeng pe. Loas ma Ahu, asa marsigorgor rimasHu mangonai tu nasida jala huripashon nasida, asa hubahen ho gabe bangso na bolon" (2 Musa 32: 10). 

Alai diondihon, diayomi, si Musa do bangsona pardosa i maradophon ancaman bolon na naeng patupahon ni Debata tu nasida. 

Songon na tangkas taida di 2 Musa 32: 11 sahat tu 2 Musa 33: 23 dipatupa si Musa do panghataion na solhot tu Debata Jahowa laho mangondihon bangso i sian ancaman na ro sian Debata. Di panghataion i diondihon si Musa do bangso i. Sian bona ni panghataion i sahat tu ujungna marusaha do ibana mamastihon na naung malua bangso i sian ancaman pangaripashonon ni Debata.  Di na patupahon panghataion pangondianon i, ndang dung si Musa mamingkirhon kepentinganna sandiri, atik pe sai digogohon Debata Jahowa do asa diri ni si Musa ma pabalgaonNa, singkat ni bangso i, natorop i lengsehononNa ma.

Dapot hita do i di 2 Musa 32: 11-13, na mampanghorhon mansai denggan tu bangso i, i ma on: "Jadi marpamuati ma roha ni Jahowa taringot tu hinamango naung nilumbahonNa naeng bahenonNa tu bangsona" (2 Musa 32: 14). 

Songon i do tong di 2 Musa 32: 20-35. Dipangido si Musa tu Jahowa songon on: "Nuaeng pe sai marpamuati ma rohaM mida dosanasida i, alai molo so tarbahen, haru sesa ma dohot goarhu sian pustaha naung sinuratMi" (2 Musa 32: 32). Dison ndang apala sude dialusi Jahowa pangidoanna i dope. Didok Jahowa: "Manang ise naung mardosa dompak Ahu, goar ni do sesaonHu sian pustahangKu. On pe laho ma ho, togihon ma bangso i tu tano naung Huapboa i tu ho; ida ma, ingkon suruanHi mardalan manguluhon ho. Alai ia dung jumpang ari pangaluluhonHu, luluhononKu ma tu nasida dosanasida i. Jadi ditorui Jahowa ma bangso i ala naung binahen nasida lombu I na pinauli ni si Aron" (2 Musa 32: 35).  

Ndang diripashon, alai ditorui nama uhum i. 
Ala songon i dope alus ni Jahowa, ndang mansohot si Musa mangondihon bangsoNa. Ro ma ibana di panghataionna dohot Jahowa na mangihut i ma na tarsurat di 2 Musa 33: 7-23, tarlumobi na tarsurat di ayat 12-17 na gabe turpuk jamitanta on.  Di panghataion i, dipangido si Musa tu Debata asa di na hehe manang nangkok i nasida mamasuhi tano Kanaan na diingani bangso Kanaan, Amori, Heti, Peresi, Hevi dohot Jebusi i, ingkon adong jaminan sian Jahowa na togutoguonNa manang dongananNa bangsoNa i di pardalanan tusi.  Nian nunga didok Jahowa tu ibana na suruonNa sisuruhononNa mandongani nasida. Alai ndang pos dope roha ni si Musa, andorang so adong patudohon ni Debat tu ibana rumang na pasti di pandonganion ni Debata. Di ayat 12-17 sada dipangido, di ayat 18-23 sada nari. Di ayat 12-17 dipangido asa dipabotohon Jahowa dalan ni Jahowa sipatupaonNa songon rumang ni pandonganionNa. Di ayat 18-23, pola sahat tu na marnida bohi ni Debata dipangido si Musa, alai pangidoan i ndang dioloi Debata.

Di ayat 12-17 i, dipangido si Musa asa ndang holan maradophon ibana Debata marasi ni roha, ingkon dohot do maradophon bangso i. Ndang migor las roha ni si Musa ala nunga naung dapotan asi ni roha ni Debata ibana. Alai sai dipatujolo ibana do mangondihon bangso i. Songon i ma hinatogu ni roha ni si Musa mangondihon bangso i pola dipangke ibana hata na mansai bagas manggoari ise bangsona i di Debata. Didok: "Jala ida ma parripem do bangso on." Bangso on (Heber: hagoy) parripem (Heber: amekha) do. Sasintongna boi do tong hata hamekha i marlapatan umatMu, na di hata Batak tadok bangsoM. Alai hata terjemahan Bibel hata Batak mamangke parripem, ndang holan asa unang dua hali hata bangso i dipangke, gabe bangso on bangsoM do, alai laho mangondolhon na so tarsirang Jahowa sian bangsoNa i. Di hata Jerman diterjemahon hata amikha i, Familie, Verwandter (Saripe, Sisolhot). Asa, nidok ni si Musa tu Debata, i ma: "Unang holan ahu dongani, alai ingkon dohot do Paripem on, Sisolhotmon." 

Di na dialusi Debata si Musa di ayat 14, na holan ibana dongananNa, "Ingkon bohingku donganmu mardalan, asa Hutogihon ho tu hasonangan" (tapamanat hata "donganmu" dohot "ho*), diuduti si Musa do mangondihon bangsoNa i marhite na mandok songon on: "Molo so tongtong bohiMi manguluhon hami, unang nian togihon hami nangkok sian on. Ai tung marhite sian aha ma dapot tandaon paboa naung jumpangan asi ni roha ahu mardadophon Ho, ahu dohot parripem on? Nda marhite sian na nidongananMu hami mardalan, paboa marhasurungan ahu dohot parripem on maradophon nasa bangso angka na di atas tano on?" (2 Musa 33: 15-16). 

Di na diida Debata hinatogu ni pangidoan pangondianon, mengayomi ni si Musa i maradophon bangsona tu Ibana, migor mangantusi ma Debata, didok Ibana ma tu si Musa: 
"Nang hata on na nidokmu ondeng, bahenonHu do i, ala naung jumpangan asi ni roha ho maradophon Ahu, jala Ahu mananda ho pola ro di goar"(2 Musa 33: 17).

Ala ni i do, mamungka sian i, sai didongani Debata do bangsoNa i, mamungka sian tingki ni si Musa di na nangkok nasida tu tano Kanaan, sahat tu nuaeng di abad pa-21-hon on, mamolus angka partingkian na gok parungkilon sian tingki tu tingki. Jala laos ala ni i do togu tema/topik i dipillit gabe jamitanta: "Debata manogunogu/mandongani bangsoNa", i ma panghorhon ni pangidoan pangondianon ni si Musa maradophon bangsona tu Debata. Holan si Musa hian do na naeng donganon manang togutoguon ni bohi ni Debata (ayat 14), ala nunga sanga ditorui Jahowa nasida (2 Musa 32: 35). 

Alai siala ni tangiang pangondianon ni si Musa, gabe saut ma dibahen Debata pangidoan ni si Musa, i ma: "Molo so tongtong bohiMi manguluhon hami, unang ma togihon hami nangkok sian on" (ayat 15-18). 
Dipangke Debata Jahowa dohot si Musa do hata na dos di na dihatai nasida tanda pandonganion manang panogunoguon ni Debata i tu nasida, i ma "bohingKu donganmu mardalan" dohot "bohiMi manguluhon hami." Terjemahan ni Bibel hata Batak do na jumonok tu hata Heberna, i ma fanay dohot  faneykha, ai terjemahan hata Indonesia nunga mangalapatisa, i ma Aku sendiri, nang hata Inggris my presence.  

Umbagas do lapatan ni bohingki/bohiM i di konteks ni pardalanan ni sada bangso na tongon naeng nangkok tu tano Kanaan, songon i nang dung i, di bangso i Israel, nang di angka na porsea di Debata Sitolusada i. Ai patuduhonon ni Debata ma bohina tu manang ise na naeng patupahon angka panggugaion manang angka sanggkap-sangkap na jahat maradophon bangsoNa. Ala ni i ndang pola mabiar be nasida. Ai Debata sandiri maradophon angka na manangkapi na so denggan i maradophon bangsoNa. Asa ndada gabe dao Debata sian nasida manang sian hita. Ndang ndang disi manang dison Debata, alai dison do, di tongatonganta, rap dohot hita, mandongani bangso I, na mandongani hita sisomba Debata Sitolusada i. 

Mansai ampit do barita na uli na dibaritahon 2 Musa 33: 13-17 i di minggu I Dung Epiphanias di minggunta sadarion, dung di minggu na salpu di minggu Epiphanias dipangido tu hita ganup asa manangkapi dohot mangulahon ulaonta di taon on saurdot tu jala sai di bagasan lomo ni roha ni Debata. Di na patupahon ulaonta di bagasan sataon on na saurdot tu lomo ni roha ni Debata, tarlumobi di bagasan minggu I dung Epiphanias on (tanggal 13-19 Januari 2019), na boi do angka hitir hita siala ni marragam tantangan na naeng jala na ingkon taadopi laho mangula saurdot tu dohot mangulahon lomo ni roha ni Debata. Ndang holan angka parsikkola na ingkon berjuang ma mamungka minggu tgl 13-19 Januari mangarade diri nasida di semester on asa boi denggan dapot nasida inganan parsikkolaan na tumimbo manang ulaon na denggan, alai dohot do angka natoras na patupahon angka ulaon nasida siganup ari mangalului na ringkot di ngolu nang ulaonta, songon i nang angka pangula di ulaon na marragam i, sian parhobas di Negara, Swasta, usaha, sahat tu angka partani nang partigatiga dohot angka pardengke,  songon I nang angka ruasta na naeng berkomptesisi mambuat roha ni rakyat sa dipillit gabe ruas ni Sibahen Legislasi dohot wakil ni daerah i (DPR/DPRD nang DPD), sude ma tahe, na boi do hita angka hitir, tarlumobi molo adong panghilalaanta na adong hagogoon na so taboto manang na so tatanda dohot na so tarbahen hita mangadopisa, i ma angka hagogoon na naeng manusai ngolunta, ngolu haporseaon nang ngolu siganup ari na domu tu haporseaon dohot parangenta na denggan songon halak Kristen na manindangi tu holong dohot denggan basa ni Debata tu hita hajolmaon. 

Barita na uli  taringot tu bagabaga ni Debata na  donganan, togotoguon, sarihonon, ondihonon ni Debata do hita di bagasan minggu I dung Epiphanias on, di na mangadopi mara na so tardodo roha, dohot di na mangulahon ulaonta, mansai ringkot do jangkononta, auhononta, halashononta, jala pangidoonta di bagasan ngolu nang ulaonta di bagasan minggu I dung Epiphanias on, ndang dung i tu joloan on. Sasintongna nunga disoarahon Tuhanta Jesus Kristus bagabaga i tu ganup na mangulahon tonaNa mamaritahon barita na uli, pabali angka tondi na hodar, pamalum na marsahit, mandidi, mangajari nasida asa mananda dohot mangulahon sude na naung niajarhon nang pinatikkonNa: "Ai ida ma sai na donganHu do hamu ganup ari, rasi rasa ro ajal ni hasiangan on" (Mateus 28:20).

Mansai ringkot do jamita taringot tu bagabaga nang pambahenan pandonganion ni Debata i jamitahonon ni angka parjamita denggan, rimangrimangon ni ganup na umbegesa, auhononta, haporseaonta, paposhononta tu bagasan rohanta, jala daionta nang pujihononta ganup ari di angka ulaonta di bagasan minggu on. Na boi do minim tantangan na mararti ariarinta di Minggu on nang tu joloan on, alai laos boi do gok angka i di bagasan Minggu on nang di ariary na ro. Alai ala nunga dibagabagahon Ibana tu hita sadarion na donganan ni bohiNa hita, ba tapapos ma rohanta. 

Laos taingot ma na umbahen na songon i dioloi Debata mandongani bangsoNa marhite bohiNa, siala ni tangiang pangondianon ni si Musa na mansai togu maradophon bangsoNa di panghataionNa dohot Debata do, jala di ujungNa digohi Debata do pangidoanNa i.  Ringkot do tong hangoluhononta ngolu partangiangon manangiangkon tangiang pangondion maradophon angka na pinasahat ni Debata tu hita, di jabu nang di angka ulaonta be. Tatiru ma si Musa songon angka na manguluhon dohot songon angka na diuluhon.

Tahangoluhon ma na dos di na dipasahat Debata tu hita ulaon manguluhon di angka tirket dohot rumang ni ngolu na marragam i. Unang baliksa, gabe manjehehon, manusai dohot mangarsahi nang mangagohon nasida tapatupa.(*)
  BeritaTerkait
 • Jamita Evangelium, 27 Januari 2019 Minggu III Dung Epiphanias "Unduk ma tu Debata Sitompa Saluhut" (Jesaya 45: 18-25)

  2 tahun lalu

  Oleh: Pdt. Dr. Robinson Butarbutar, Parsameanta, HP/WA: 0812-62472015.Sada ulaon na dokdok do maminsang pardosa na so olo muba. Alai dumokdok do patupa ulaon pasahathon uhum na ingkon masa tu marsasah

 • Jamita Evangelium Minggu Epiphanias, 6 Januari 2019" MANGOLU DI BAGASAN LOMO NI ROHA NANG SANGKAP NI DEBATA" (Jakobus 4: 13-17)

  2 tahun lalu

  Oleh: Pdt Dr. Robinson ButarbutarSian Parsameanta, STT-HKBPHP: 0812-62472015Di hita halak Kristen Batak, di ujung taon Romawi na buruk dohot di bona ni taon Romawi na imbaru, sai marpungu do ganup kel

 • Jamita Evangelium 20 Januari 2019, Minggu II Dung Epiphanias: Hagogoon ni Debata na pangoluhon (Markus 1: 21-28)

  2 tahun lalu

  Oleh: Pdt. Dr. Robinson Butarbutar, sian Parsameanta, STT-HKBP. WA/HP: 0812-62472015Di taon 69/70 dung Kristus, di na manurathon Evangeliumna si Markus, i ma sahalak donganta siihuthon Jesus sian gene

 • Jamita Evangelium, 25 Nopember 2018, Minggu Ujung Taon Parhuriaon, Daniel 7: 9-14: Harajaon ni Debata Na Manongtong

  2 tahun lalu

  Oleh: Pdt Dr Robinson ButarbutarDi bagasan lobi dua taon parpudion sahat do tu ganup hita barita masa na mangihut on: Tongon marusaha do angka bangso na balga jala na gogo manggulut huaso na tumimbo d

 • Jamita Evangelium Minggu XVII Dung Trinitatis 8 Oktober 2017, Jesaya 5: 1-7 "Parbuehon ma na denggan."

  3 tahun lalu

  Oleh: Pdt Dr. Robinson Butarbutar, Dosen STT-HKBP, 081262472015.1. Adong do opat panurirang na di panurirangonnasida na manggombarhon bangso ni Debata i , Juda, songon hau anggur na, ala so marparbueh

 •   komentar Pembaca
  Copyright © 2020 Pelita Batak Online. All Rights Reserved. Design by. heriweb